שאלות בגרות על מושגי יסוד

 

שאלהקישורנושא
2017 שאלה 5 סעיף א’מושגי יסוד – תיאור מיקרוסקופי של חומרים