שאלות ברמת מתכונת - מבנה וקישור

לחצו על שאלות מתכונת לפי הנושא וייפתח חלון חדש עם השאלות, קישור לתשובות וקישור לסרטוני פתרון מודרך רלוונטיים במקרה הצורך. 

מס’תת נושאיםמטלה                לענות על השאלותסיכוםסרטון הסברסרטון פתרון מודרךתרגולתשובות
1שאלת מתכונת על תכונות של חומרים יונים1  
2שאלות מתכונת על תכונות של חומרים 1-4