חומרים יוניים, מתכתיים ואטומריים - תת נושאיםj

תוכלו ללחוץ על תת נושא ולהגיע לתרגול כולל תשובות, סיכום, סרטון הסבר ובחלק מהמקרים סרטון פתרון מודרך עם הסברים מפורטים. התת-נושאים נפתחים בחלון נפרד כך שניתן לחזור לקורס בקלות.

מס’תת נושאיםמטלה                לענות על השאלותסיכוםסרטון הסברסרטון פתרון מודרךתרגולתשובות
1הסריג היוני ונוסחאות אמפיריות 1-9
2תכונות :  מצבי צבירה ומסיסות 1-13
3תגובות שיקוע 1-7
4חומרים מתכתיים 1-10 
5חומרים אטומריים 1-3 
6טבלה מסכמת ותרגיל מסכם על תכונות חומרים1