פתרון מבחן בגרות 2017

פתרון בגרות 2017 פתוח למנויים “כסף” או “זהב” – לדף הרישום:  “אפשרויות מנוי”
יש להיכנס לכל שאלה ולעבור מסעיף לסעיף. בכל סעיף יש קישור (באדום) לדף הפתרון.
לצפי, חינם בדוגמה, כנסו לשאלה 5 בגרות 2017 למטה (כל הסעיפים בחינם) או לחצו על הקישור הבא: “שאלה 5 סעיף א’ בגרות 2017”
שאלה 1שאלות סגורות
סעיף א’טבלה מחזורית ונוסחאות אמפיריות
סעיף ב’טבלה מחזורית
סעיף ג’תכונות של חומרים
סעיף ד’סטוכיומטריה ומצב גז
סעיף ה’סטוכיומטריה – תמיסות
סעיף ו’חמצון חיזור – השורה האלקטרוכימית
סעיף ז’חומצות ובסיסים –  זיהוי, pH ומיהול
סעיף ח’קצב תגובה – גורמים
שאלה 2ניתוח קטע מאמר
סעיף א’חיפוש מידע במאמר
סעיף ב’חישובים כמותיים הכוללים אנרגיה (Q ו-H  (∆H
סעיף ג’מבנה וקישור – מסיסות של חומרים מולקולריים
סעיף ד’חיפוש מידע במאמר
סעיף ה’ימ”ר – ערכים, מעורבות ורלוונטיות
שאלה 3מבנה האטום ותכונות של חומרים
סעיף א’מבנה האטום – איזוטופים ורגיואקטיביות

סעיף ב’

מבנה וקישור – קשרים בין מולקולריים – נקודות רתיחה
סעיף ג’חמצון חיזור עם ניסוח תגובה – זיהוי מחמצן ומחזר
סעיף ד’חמצון חיזור, סטוכיומטריה ומצב גז – זיהוי מחמן ומחזר
שאלה מס’ 4כימיה של המזון
סעיף א’חומצות שומן – ניסוח והשוואה בין נקודות התכה
סעיף ב’חומצות שומן –  איזומרים והידרוגנציה
סעיף ג’חומצות שומן – מיון רוויות/בלתי רוויות – הבנת טבלה
סעיף ד’ויטמינים – נוגדי חמצון ורדיקלים חופשיים
שאלה מס’ 5מבנה וקישור ומצב גז
סעיף א’מושגי יסוד – תיאור מיקרוסקופי של חומרים
סעיף ב’מבנה וקישור – תקינות קשרי מימן וניסוח תהליך המסה
סעיף ג’מבנה וקישור – השוואה בין נקודות רתיחה של חומרים מולקולריים
סעיף ד’מצב גז – תלות הגדיל (נפח, לחץ טמפרטורה ומס’ מולים)
סעיף ה’מצב גז – חישובים כמותיים
שאלה מס’ 6חמצון חיזור, חומצות ובסיסים וסטוכיומטריה
סעיף א’ חומצות ובסיסים – זיהוי   
 מצב גז – חישובים כמותיים
סעיף ב’חמצון חיזור – זיהוי ודרגת חמצון מקסימלית ומינימלית
חמצון חיזור – חישוב מולים של אלקטרונים
סעיף ג’חומצות ובסיסים – הגדרת pH ותגובו שהתלמיד צריך להכיר
שאלה מס’ 7מבנה וקישור ואנרגיה
סעיף א’אנרגיה וקצב – אנתלפיית אידוי ודיאגרמות אנרגיה
סעיף ב’אנרגיה וקצב – אנתלפיית אידוי וקשרים בין מולקולריים
סעיף ג’אנרגיה וקצב – אנתלפיית אידוי ואנתלפיית הקשר
אנרגיה וקצב – אנתלפיית הקשר ואנרגיית הקשר (שאלת רס”ק)
סעיף ד’אנרגיה וקצב – אנתלפיית אידוי ואנתלפיית הקשר ה(טריק אנתלפיית נאידוי)