שאלות בגרות על תכונות של חומרים ושאלות מסכמות

שאלהקישורנושא
שאלה 1 2017סעיף ג’תכונות של חומרים