שאלות בגרות על קשרים בין מולקולריים

 

שאלהקישורנושא
שאלה 3 2017סעיף ב’מבנה וקישור – קשרים בין מולקולריים – נקודות רתיחה
שאלה 2 2017סעיף ג’מבנה וקישור – מסיסות של חומרים מולקולריים
שאלה 12 2016סעיף א’מבנה וקישור- תמיסות