שאלות בגרות על חומצות ובסיסים

שאלהקישורנושא
שאלה 6 2017סעיף א’ חומצות ובסיסים – זיהוי   
 מצב גז – חישובים כמותיים
שאלה 6 2017סעיף ג’חומצות ובסיסים – הגדרת pH ותגובו שהתלמיד צריך להכיר
שאלה 1 2017סעיף ז’חומצות ובסיסים –  זיהוי, pH ומיהול